Karty zgłoszenia dziecka!


Pliki do pobrania: 

Załącznik numer 2 -  >Zgoda przetwarzanie danych<.

Załącznik numer 1 - >Zgoda rodzica<.========================================================================


Załącznik nr 2 Ciechanów, dnia ….....................................................


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Imię i Nazwisko uczestnika/dziecka konkursu:

…............................................................................................................................................................

2. Imię i Nazwisko rodzica/prawnego opiekuna:
…............................................................................................................................................................

3. Adres zamieszkania:

…............................................................................................................................................................


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach konkursowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
…...................................................................... …......................................................
Miejscowość, data Podpis rodzica/ prawnego opiekuna========================================================================

Załącznik nr 1 Ciechanów, dnia ….......................................................UMOWA LICENCYJNA
ZGODA RODZICA NA WYKORZYSTANIE PRAC DZIECKAUdzielam nieodpłatnej, wyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na publikację w wydawnictwach drukowanych oraz w Internecie pracy/prac* autorstwa mojego dziecka zgłoszonych do konkursu „NARYSUJCIE CIEKAWĄ POSTAĆ DO KOMIKSU PT.: CIECHAN” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie i publiczne podanie danych osobowych (imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, telefon, e-mail) w celach związanych z konkursem.


Imię i nazwisko ucznia

…............................................................................................................................................................

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*

…............................................................................................................................................................

Adres zamieszkania

…............................................................................................................................................................

Telefon

…............................................................................................................................................................

e-mail

…............................................................................................................................................................


Czytelny podpis rodzica/
opiekuna prawnego*
….................................................................................
*niepotrzebne skreślić

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wyniki pierwszej edycji ogólnopolskiego komiksowego spersonalizowanego konkursu plastycznego pt.: "Narysujcie ciekawą postać do komiksu pt. Ciechan".

Rozdanie nagród i wystawa laureatów konkursu "Ciechan. Dziedzictwo Lechitów".

ZAPROSZENIE DO KONKURSU!