Posty

ZAPROSZENIE DO KONKURSU!

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Wydawnictwo Kado Studio oraz Coyot Presents zapraszają dzieci i młodzież do udziału w pierwszej edycji ogólnopolskiego komiksowego spersonalizowanego konkursu plastycznego pt.: "Narysujcie ciekawą postać do komiksu pt. Ciechan", który ma na celu wspólne współtworzenie komiksu o najważniejszych wydarzeniach w Polsce oraz propagowanie tożsamości patriotycznej wśród najmłodszych. Tematem konkursu jest narysowanie siebie w roli ciekawej postaci, która stanie się inspiracją do komiksu pt. "Ciechan - Dziedzictwo Lechitów", a nawet finalnie trafi na jego łamy! 

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, mogą też wziąć w nim udział podopieczni placówek oświatowo-wychowawczych.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w zakresie wiekowym 6-16 lat.

Termin nadsyłania prac rozpoczyna się od: 10 października 2017 r., a mija 1 marca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Konkurs ma c…

Regulamin konkursu!

Plik do pobrania:  >Regulamin <.
Dziedzictwo Lechitów. Regulamin pierwszej edycji ogólnopolskiego komiksowego spersonalizowanego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży.

"Narysujcie ciekawą postać do komiksu pt.: Ciechan", który ma na celu wspólne współtworzenie komiksu o najważniejszych wydarzeniach w Polsce oraz propagowanie tożsamości patriotycznej wśród najmłodszych.
Przedmiot regulaminu § 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki uczestnictwa pierwszej edycji ogólnopolskiego komiksowego spersonalizowanego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, a także poszczególne kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.

Cel konkursu § 2 Konkurs ma na celu:
rozwijanie zainteresowanie komiksem wśród dzieci i młodzieży, popularyzację wiedzy i świadomości o naszej wielkiej narodowej historii od zarania dziejów do czasów współczesnych, propagowanie postaw patriotycznych, motywowanie uczniów do rozwijania zdolności artystycznych…

Karty zgłoszenia dziecka!

Pliki do pobrania: 

Załącznik numer 2 ->Zgoda przetwarzanie danych<.
Załącznik numer 1 - >Zgoda rodzica<.


========================================================================


Załącznik nr 2 Ciechanów, dnia ….....................................................

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH1. Imię i Nazwisko uczestnika/dziecka konkursu:
…............................................................................................................................................................
2. Imię i Nazwisko rodzica/prawnego opiekuna: …............................................................................................................................................................
3. Adres zamieszkania:
…............................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobo…